Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit

Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit

To Order Contact us: [email protected]

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Eq-48T 48T
EUR 667.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Equine Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Eq-96T 96T
EUR 873.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Equine Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Mu-48T 48T
EUR 438
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Mu-96T 96T
EUR 558
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-p-48T 48T
EUR 656.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-p-96T 96T
EUR 858
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Ra-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Ra-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Monkey Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Si-48T 48T
EUR 691.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Monkey Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Monkey Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

DLR-EPO-Si-96T 96T
EUR 906
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Monkey Erythropoietin (EPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Canine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-c-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Canine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-c-96Tests 96 Tests
EUR 928.8

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Eq-48Tests 48 Tests
EUR 709.2

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Eq-96Tests 96 Tests
EUR 987.6

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 438

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 600

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-p-48Tests 48 Tests
EUR 696

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-p-96Tests 96 Tests
EUR 968.4

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Monkey Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Si-48Tests 48 Tests
EUR 736.8

Monkey Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RDR-EPO-Si-96Tests 96 Tests
EUR 1027.2

Canine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-c-48Tests 48 Tests
EUR 639.6

Canine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-c-96Tests 96 Tests
EUR 888

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Eq-48Tests 48 Tests
EUR 679.2

Equine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Eq-96Tests 96 Tests
EUR 944.4

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 420

Mouse Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 573.6

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-p-48Tests 48 Tests
EUR 666

Porcine Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-p-96Tests 96 Tests
EUR 925.2

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Rat Erythropoietin (EPO) ELISA Kit

RD-EPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit

Scroll to Top